Vooraankondiging: 750 jaar parochie van de H. Kruisverheffing

Het geloofsleven

In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal
Vooraankondiging: 750 jaar parochie van de H. Kruisverheffing
door drs. Harry H.M. Beckers

1 juli 1266: de geboortedatum van wat later de parochie van de H. Kruisverheffing Cadier en Keer zou gaan heten. Het is deze datum die in de historie van onze parochie met gouden letters zal worden geschreven. De ‘capelle van Cadier’ werd ‘ecclesia de Cadier’: kerk, parochie dus met een eigen pastoor.

Zoals bij elke geboorte zal ook de geboorte – 750 jaar geleden – van onze parochie volgend jaar worden gevierd. Door het Kerkbestuur is een comité in het leven geroepen dat als kartrekker zal functioneren voor de festiviteiten die dit jubileum luister zullen bijzetten. Het zal een jubileum worden waarbij de hele gemeenschap van Cadier en Keer, ’t Rooth en Honthem betrokken zal worden. Het is een uitgelezen mogelijkheid om saamhorigheid en verbondenheid te tonen.

Ook onze Historische Kring zal haar bijdrage aan dit herdenkingsfeest leveren. Binnen het bestuur is meermaals van gedachten gewisseld over de vraag waaruit die bijdrage zou kunnen bestaan. Het ligt daarbij voor de hand om aansluiting te zoeken bij de doelstelling van onze Stichting. En dat is om het verleden van onze voorouders in woord en beeld vast te leggen en het wel en wee van onze parochie heeft daarbij een prominente rol gespeeld.

Het verschijnen van ons derde Jubileumboek in 2016 biedt een uitgelezen mogelijkheid om de geschiedenis van onze parochie te beschrijven: van 1266 tot de dag van vandaag. Natuurlijk is in onze Keerder Kroniek meermaals aandacht aan de parochie besteed, maar daarbij ging het steeds om artikelen die aan één bepaald onderwerp waren gewijd. In ons Jubileumboek 2016 zullen de gebeurtenissen in

onze parochie in hun onderlinge samenhang en tegen de politiek-economische achtergrond worden beschreven. Op die wijze kan een beter inzicht worden verkregen hoe het de parochie en haar gelovigen in die 750 jaar is vergaan.

Het zal geen droge opsomming worden van namen, jaartallen en andere feiten en feitjes. De bedoeling is om vooral te beschrijven - en ook te illustreren - dat de parochie een gemeenschap is van mensen van vlees en bloed. Dat illustreren gebeurt mede aan de hand van verschillende anekdotes – nooit eerder gepubliceerd – maar ook vanzelfsprekend door middel van foto’s en kopieën van originele stukken.

2015blz110

Bij gelegenheid van 700 jaar parochie in 1966.
Feestmaaltijd op het Raadhuisplein met de toneelspelers van ‘Zwart begint’.
Ruim een week werd toen feestgevierd en waren alle dorpelingen in touw.

Natuurlijk zal erbij worden stilgestaan hoe de parochie Cadier zich vanaf 1266 ontwikkeld heeft tot de parochie van vandaag. De ontwikkeling van eenvoudige kapel (hoe zal die er hebben uitgezien en waar heeft zij gestaan?) via de ‘oude’ in 1957 afgebroken kerk (vele lezers zullen zich die nog kunnen herinneren) tot het kerkgebouw zoals wij dat nu kennen. Inzicht zal worden verschaft in de met de nieuwbouw gepaard gaande financiële zorgen van bouwpastoor Edm. Frissen en diens nimmer aflatende ijver om wegen te vinden om die zorgen te verlichten.

Het ligt in de bedoeling dat aan de orde zal komen de plaats die het geloof in het dagelijks leven van de parochianen in de loop der eeuwen heeft ingenomen: rozenkrans, Heiligenverering, bedevaart, relikwieën, bijgeloof, kerkbezoek, biechten, aflaat verdienen. Een bonte verzameling van parochiële dienstverleners (pastoors, kapelaans, kerkmeesters, kosters, broederschappen, zangkoren) zal de revue passeren en daarbij zal blijken dat Onze Lieve Heer nog al wat vreemde kostgangers in zijn huis heeft gehad! U zult kunnen lezen over de ontwikkeling van de kerkelijke rites in onze parochie. Hoe zat het met dat dopen, de eerste H. Communie, het trouwen, met de gebruiken rond de dood? En niet te vergeten onze processies waarvan er momenteel nog één – de Sacramentsprocessie – is overgebleven.

Er zal een blik worden geworpen in de oude – in 1957 – afgebroken parochiekerk. Hoe zag die er van binnen uit? Veel van de kerkelijke
ornamenten in die kerk hebben – helaas – geen plaats meer kunnen vinden in de nieuwe, moderne kerk. Zij zijn verdwenen; voor altijd. Toch is er nog het nodige overgebleven waarover genoeg te verhalen en te tonen valt. Zoals de relikwieën, het hoofdaltaar, de biechtstoelen en de processievaandels. En wat te denken van de kerkklokken, sommige omgesmolten tot kanonnen, maar door andere vervangen om hun oude, vertrouwde plek in de eeuwenoude toren opnieuw in te nemen. Die toren; al 750 jaar fier overeind staand en het centrale middelpunt vormend van ons dorp.

Het vorenstaande is slechts bedoeld om u een indruk te geven van wat u in ons derde jubileumboek verwachten kunt. Nog andere onderwerpen zullen de revue passeren. Het belooft een boeiend, afwisselend en prettig leesbaar boek te worden. De eerste hoofdstukken staan inmiddels op papier maar er is ook nog veel te onderzoeken in de archieven. Maar naast dit onderzoek is er genoeg ruimte om ook stil te staan bij de herinnering van de Keerdenaar aan het ‘Rijke Roomse Leven’ van de vorige eeuw.

De redactie van de Keerder Kroniek (Simon Peters, Fons Meijers, Jo Purnot en ikzelf) staat voor een geweldige uitdaging. De uitdaging om 750 jaar leven en werken, lief en leed, vreugde en verdriet van een geloofsgemeenschap in het zuiden van Limburg te beschrijven op een wijze die iedereen – parochiaan of niet-parochiaan - zal aanspreken. Richtsnoer voor de vormgeving van dit boek zal - gezien de bijzonder positieve reacties van destijds - het eerste en tweede jubileumboek zijn.
Gehoopt wordt in de tweede helft van 2016 u het boek te kunnen presenteren. Een boek dat iedere bewoner van ’t Rooth, Honthem en Cadier en Keer moet hebben gelezen.
Niet alleen voor hetgeen achter ons ligt, maar ook voor wat worden zal!

2015blz112

Bij gelegenheid van 700 jaar parochie in 1966. 
Vanaf links: pastoor Berkers, bisschop Moors, gouverneur Van Rooy en burgemeester Van Laar.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME