Parochieboek Nawoord

Aanleiding voor het boek
De aanleiding van het boek is tweeërlei. Onze Historische Kring bestaat dit jaar (2016) twintig jaar. Geen echt kroonjaar, maar bij ons tienjarig bestaan hebben we het eerste jubileumboek Ós Keer, ‘ne tièd truuk uitgegeven. Vijf jaar later het tweede jubileumboek Cadier en Keer, Honthem & ’t Rooth in woord en beeld en het lag dan ook voor de hand om een derde jubileumboek het licht te laten zien. Naar een onderwerp hoefden we niet ver te zoeken: het 750-jarig bestaan van onze parochie van de H. Kruisverheffing.

Teksten
Bij de samenstelling van dit Jubileumboek is dankbaar gebruik gemaakt van de vele artikelen die in de loop der jaren in de Keerder Kroniek zijn verschenen over de historie van de parochie van de hand van Lei Haesen (†) en Jo Purnot en uit de artikelen van andere Kroniekschrijvers zoals Fons Meijers, Sjeuf Felder (†), Harry Beckers, Servé Overhof (†) en Simon Peters (†). Voorts konden we beschikken over de informatie uit de “ordners” van Mathieu Spronck (va Sjiel van Nandsje) (†) die ons welwillend door zijn kinderen ter hand werden gesteld. Een waardevolle aanvulling op de gegevens waarover we reeds beschikten. Tenslotte zijn de resultaten verwerkt van een jaar intensief onderzoek door de redactieleden. Zie hiervoor de bronnen- en literatuurlijst; deze bevat overigens niet al hetgeen geraadpleegd is.

Inhoud
In het boek komt niet alleen de kerkelijke geschiedenis aan bod, maar ook een stukje wereldlijke historie, omdat de geschiedenis van de parochie en de parochianen voor een groot deel is bepaald door hetgeen in de loop der tijd politiek, sociaaleconomisch en maatschappelijk heeft plaatsgevonden zowel in de regio als (inter)nationaal. Voor informatie hierover is mede gebruik gemaakt van literatuur over de geschiedenis van Limburg en van relevante websites.

Kaderteksten
Op veel plaatsen vonden we het wenselijk bepaalde passages of begrippen toe te lichten om de leesbaarheid te vergemakkelijken. In de hoofdtekst is de titel van de kadertekst in een afwijkende kleur aangegeven.

Foto’s, tekeningen en illustraties
Voor foto’s is geput uit ons uitgebreid foto-archief. Echter het verhaal van de parochie bestrijkt 750 jaar en pas vanaf het begin van de twintigste eeuw zijn foto’s beschikbaar. We hebben in die leemte voorzien door kerkregisters en andere archiefdocumenten te fotograferen en een enkele keer “iets” van internet te plukken. Ook dankzij de tekeningen van Jean Keulen (†) en Jean Bessems (va Leike) konden teksten nader worden geïllustreerd.

Aard van het boek
Het is geenszins de bedoeling geweest om een wetenschappelijk boek te presenteren. Daarvoor had ons onderzoek nog diepgravender moeten zijn en hadden we wellicht voor bepaalde onderwerpen professionele historici moeten benaderen. Onze bedoeling was evenwel een boek te presenteren met een zo verantwoord mogelijke inhoud dat niettemin prettig leesbaar is en daarenboven ruim verlucht met foto’s en tekeningen. Uiteraard hebben we ons aan de feiten die voortvloeien uit de geraadpleegde bronnen gehouden en informatie als die van pastoors uit vorige eeuwen, zo letterlijk mogelijk geciteerd. Daar waar die feiten minder duidelijk zijn, is getracht dit in de tekst tot uitdrukking te laten komen.

Dank
Bij het schrijven van het boek hebben we erg veel steun gehad van Gerard Ottenheijm, omdat hij bereid was een groot aantal hoofdstukken voor ons te corrigeren. Ook hebben we veel nut gehad van adviezen en foto’s van Sander van Daal m.b.t. het kerkelijk patrimonium. Frans Roebroeks van het Regionaal Historisch Centrum zijn we dank verschuldigd voor zijn sympathieke hulp om archiefstukken voor ons op te diepen en Vic Speetjens was altijd bereid om ons “stukken” uit ons parochie-archief te leveren. Verder dank aan onze vormgever Jonathan Wanders die de vele grafische hoofdbrekers waar wij hem voor stelden iedere keer weer wist op te lossen. Peter Soudant, de vormgever van de vorige twee jubileumboeken stelde heel spontaan de format van de jubileumboeken beschikbaar, een geste die we erg op prijsstellen. Verder dank aan onze leden van de werkgroep foto’s: Wino George, Mariet Neederlants, Huub Moenen en John Heijnens voor hun ondersteuning. Ook Huub Spronck bedankt voor het beschikbaar stellen van het archeologisch materiaal en Huub Souren voor het beschikbaar stellen van gegevens. Vooral dank aan de kinderen van het gezin Spronck-Beijers dat we gebruik mochten maken van de uitgebreide artikelen en notities van hun vader (Mathieu va Sjiel va Nandsje) over de geschiedenis van ons dorp en onze parochie.

En tenslotte een welgemeend dankwoord aan mijn collega-redactieleden: Harry Beckers, Fons Meijers en Jeannie Prevoo-Spronck voor hun collegiale samenwerking, waarbij ieder op zijn eigen terrein zich geweldig heeft ingezet. Niets was hun teveel. Jeannie, Fons, Harry: we mogen trots zijn op ons product!

Kringleden
Zoals hierboven vermeld, niet alleen onze parochie viert een jubileum, ook onze Historische Kring bestaat dit jaar twintig jaar. Daarom is het jammer dat een aantal kringleden dit jubileum niet kan meemaken. Vooral in het laatste anderhalf jaar hebben we van een aantal kringleden die bijzonder geïnteresseerd waren in ons derde jubileumboek, afscheid moeten nemen: Jean Janssen, Jean Keulen, Simon Peters, Wiel Becker en Jo Scheerder.
Moge zij allen rusten in vrede.

Jo Purnot

De overleden kringleden vanaf onze oprichting in 1996

01 Rita Schoenmakers 02 Serve Overhof
Rita Schoenmakers (1998) Servé Overhof (2004)
03 Lei Haesen 04 Christien Beijers
Lei Haesen (2006) Christien Beijers-Broers (2010)
05 Hanneke Butink 06 Jean Janssen
Hanneke Butink-Tillie (2012) Jean Janssen (2015)
07 Jean Keulen 08 Simon Peters
Jean Keulen (2015) Simon Peters (2015)
09 Wiel Becker 10 Jo Scheerder
Wiel Becker (2015) Jo Scheerder (2016)

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME