’t Petrolsmenneke (d’r petrolskieël)

Keerder dialect

’t Petrolsmenneke (d’r petrolskieël)
Door Mathieu Spronck (va Sjiel va Nandsje) († 1977)

Bies oongevaer 1935 kaom gerèigeld eker wieëk i Keer ‘ne maan oèt Mesjtreech mèt e bajke (klein paardje) en ‘n kar petrol verkoùpe. Hieë haúw muete en vater op z’n kar.

2016 2017blz66

De petrolskar achter de kojl va Greet.
Tekening: Mathieu (va Sjiel) Spronck.

Dae petrol waor va de A.P.C. (American Petrol Compagnie). In déi-j jaore haúw nog lang neet ekerèin i Keer d’n elentriek De lúi-j moeste ziech ‘saoves en sjnachs behèlleppe mèt ‘ne kèngking (verbasterd Fraans woerd is petrolslaamp).

2016 2017blz67
Meh aoch lúi-j die al waal elentriek haúwe, golle in de zoëmer petrol. Want es ’t wêrrem waor, woèrt gèng kachel gesjtoeëk en woèrt de noon gekoeëk, oonder de poeërt, op d’r plèi-j of op ’n baank of aúw taofel op e veerpiets petrolskomfoer.
Neet in ’t hoès dus, want dae petrol sjtoonk en sjwaamde.

 

‘t Petrolsmenneke haw väör op z’n kar sjtoeën: De Automaat. Z’n gerèigelde klaante krege aoch e kléng gezètsje (krantje) van e paar bladzij-e dat aoch de Automaat hèisjde. Dao sjting aoch e vervolgverhaol of gediech in dat eker kier eindigde mèt de wäörd: “En hoe het het Pijpje drop vergaat, staat in de volgende Automaat!”
Aan d’r kaffee van m’ne Pap tieënge-uëver de kèrrek woèrt gesjtop. Dan ging ’t menneke ziech e dröpke dreenke en kreeg ’t bajke e soekkerkluuntsje. En dan……juu, mer weer nao de volgende klaant.

 

 

 

 

 

Sjräöme (een streep trekken)
Door Mathieu Spronck (va Sjiel va Nandsje) († 1977)

Soondes vuur-de-noons waor wienig te belaeve vreuger op oes duerep. Dao woert nao kèrk gegange, sommige ginge zelfs nao twie mèsse. En daonao, ja da koeste nao ‘ne kaffee goeën. Meh väöl manslúi-j en jonge haúwe noe eimaol te wienig op hun tesj umdat te kinne betale.

Gèld waor e raar artikel viertig jaor geleije [Redactie: artikel is rond 1970 geschreven]. Aandere heele get réisdoève en sjtonge dan op te lètte of ze nog neet truuk kaome van Saint-Vincènt of Dax. Meh doève kosde oùch semmelek väöl gèld en tièd.
Daovuur amuzeerde ziech gruupkes lùi-j mèt sjräöme. Dat ging es volg:

2016 2017blz68

Sjräöme op zoondigmuèrige.
Tekening: Mathieu (va Sjiel) Spronck.

SjpieëlrèigelsE sjtrièpke lèimige groond beej e hoës woèrd sjoèn gerieëk en gekaerd.Dan woèrd ‘ne sjräöm getrokke oe-ste achter moes sjtoeën es te aan ‘t sjmiète waorsj.
D’n twiede sjräöm woèrd oongevaer dréi meter vuur d’n aandere getrokke en dao moes-ste dan zoe kort muuëgelik beej zièn te sjmiète mit eenkel cènte.

Wae ‘t kortste beej d’r sjräöm laog, sjéide oet mèt sjmiète.
De aandere moes-ste dan prebeere hönne cènt nog korter beej de sjräöm zièn te brúi-je.
Sjmieët ‘ne uëver de sjräöm, da waor hieë aaf, dat wilt zègke, hieë moeg dat sjpaelke neet mie mèt doèn en de cènte déi-j hieë gesjmieëte haúw waor ‘r kwièt.
Laog eine mit ‘ne cènt batsj op d’r sjräöm, da prebeerde d’n aandere, alles of nieks, déi-j cènt va de sjräöm aaf te tietsje.

Dao moes altied good opgelèt wierde wae z’ne cènt achter, of lever gezag, uëver de sjräöm terechkaom.
En daorum zaote d’r e paar op hun kneje mit de naas beejnao op de groond op te lètte. Wae ’t kortste beej de sjräöm bleef liegke waor dus gewonne en kòs zich al de cènte deej op de groond laoge, insjarre.
Soms woert aa de sjmieët-sjräöm onnog e veerkèntsje (vierkantje) getèikend. Zaog ste kaans um dao d‘ne cènt in te brùi-je dan waor ‘t sjpieël aoch gedoeën en waorjste winnaar.

’t Waor ech ‘n kuuns um de cènt sjùins nao väör te sjmiète, zoedat ze neet wij-jer rolde, meh drek beej ’t valle op de plaatsj blieëve liegke.

Dat sjräöme woerd miestaal gedoeën vuur ’t hoes va Roebroekske en va Maaria va Belke. Allebéi op de Väörsjtraot. ’t Waore dèk dezelfde lúi-j deej dao a-mèt dege.

Allewéil zuuste dat amusement neet mie en daovuur sjteit ’t heej nieëve nog ‘ns aafgebeeld.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME