Keerder familienamen (7)

door Lei Haesen

In aflevering 6 is aandacht besteed aan familienamen die afgeleid zijn van de naam van een gehucht, buurtschap of plaats. Ook in deze bijdrage komt nog een aantal van deze namen aan bod. Maar er is nog een tweede belangrijke groep herkomstnamen, want veel familienamen vinden hun oorsprong in oude veld- en perceelsnamen of kenmerken van het landschap. Woonde men bijvoorbeeld bij, in of op een heuvel (berg), aan de rand van een bos of bij een bron, dan ontstonden namen als Bergmans, Bos(ch) en Spronck. Door een dergelijke toevoeging aan de voornaam kon men personen met dezelfde roepnaam onderscheiden. Deze geslachtsnamen worden vaak voorafgegaan door voorvoegsels als aan, in, op, van de(r) of de(n).
Pastoor Henricus Oest (1614-1661) van Cadier heeft ook hiervan in de kerkregisters sporen achtergelaten. Hij schreef soms niet de familienaam op, maar volstond met de in de volksmond gebruikte benaming, zoals Lambertus op die Stege of Franciscus in de Pin (=veldnaam op ’t Rooth, maar vroeger ook de naam van een herberg aldaar).

naam herkomst
Bergmans berg (heuvel)

Een kleine verhoging in het landschap wordt hier al snel een berg genoemd: Mosterdberg, Riesenberg,
 Reinsberg,Orenberg enz.. Koster Jacobus Bergmans, geboren in 1726 in Gronsveld en getrouwd met
 de in Cadier gedoopte Anna Maria Coninx, was de eerste naamdrager in ons dorp. Mogelijk ook woonden zijn
 voorouders in een berghol (grot) of werkte zijn voorvader in een onderaardse mergelgroeve. 

naam herkomst
Van den Bosch, Dubois bos

In de achttiende en negentiende eeuw woonden leden van dit geslacht in Honthem. De eerste was Joannes van den Bosch, in 1715 gehuwd met Cornelia de Bije. De Franse (Waalse) naam Dubois. Bakker Johannes Hubertus Dubois (1887-1952) vestigde zich na zijn huwelijk met Anna Maria Hubertina Spronck in Keer. 

naam herkomst
van de Bo(o)rn bron

Enkele uit Gronsveld afkomstige naamdragers woonden in Honthem en Cadier en Keer, zoals herbergier en
 landbouwer Mathijs van den Boorn. Opvallend dat van zijn zeven uit het huwelijk met Catharina Schrijnemaekers
 geboren kinderen er zes ongehuwd bleven. Het zevende kind overleed op jonge leeftijd. 

jrg4blz36

Berbke Spronck-van den Boorn (rechts) en Mai Essers-Pirnay in de jaren zestig van de twintigste eeuw in de Kerkstraat (achterzijde Tolhuis) 

naam herkomst
Braeken, In de Braek braak = braakland

De grootste tak hier werd gevormd door Egidius Braeken en zijn nakomelingen. Egidius, getrouwd met Anna
 Bessems, overleed in 1796 in het veld bij ’t Rooth nadat hij door een Franse soldaat met een sabel in de buik was
 gestoken.

naam herkomst
Bre(e)denraets, Cortenra(e)de (en varianten)
raets, rode of rade =
plaats waar bos gerooid werd ten behoeve van de landbouw.
Het achtervoegsel rade komt in veel toponiemen voor (bijvoorbeeld Eckelrade, Herkenrade). De naam Bredenraets kan betekenen: brede strook gerooid bos. In de kerkregisters, de Burgerlijke Stand en andere archiefbronnen komen echter veel varianten in de schrijfwijze van deze naam voor, waaronder met name Brennenraets. Brennen is een dialectvorm van branden. Het rooien van een bos geschiedde vooral door verbranding. 
Herman Brennenraets uit Valkenburg was de eerste naamdrager hier. Hij vestigde zich rond 1790 met zijn gezin in Honthem. Ook bij de familienaam Cortenraede duidt het woord corten op een kenmerk van de strook gerooid bos. Enkele uit St. Geertruid afkomstige leden van dit geslacht woonden in de achttiende eeuw in Honthem.

jrg4blz37

Betteke Brennenraeds (1876-1942) en broer Mathieu (1868-1943), beiden ongehuwd. Mathieu bracht met een door een pony getrokken tweewielig wagentje de krant rond. In de tijd van de tram haalde hij met een kruiwagen de kranten bij de halte op. Betteke was naaister. Het huishoudelijke werk deed hun broer Sjang.

naam herkomst
Dupont, de Pont brug (du pont = van de brug)

Joannes de Pont kwam rond 1700 vanuit Gulpen als pachter van de hoeve Blankenberg naar ons dorp. Zoon
 Guilielmus Dupont, gehuwd met Elisabeth Caenen en hertrouwd met Elisabeth Snackers, was bewoner van een
 andere belangrijke hoeve: de Sangerij.

naam herkomst
Dupuits put (du puits = van de put)

Mettertijd hebben veel Waalse families, vooral afkomstig uit de provincie Luik, zich in onze streken gevestigd. Hubert Dupuits uit Gronsveld vestigde zich na zijn huwelijk met herbergierster Maria Anna Wijsen in 1809 in ons dorp.

naam herkomst
van Laar, van Laer laar = open plek in het bos
Dit geslacht is reeds vele eeuwen in Margraten gevestigd. Enkele nazaten vestigden zich in ons dorp. De stamvader van de grootste Keerder tak was Mathias van Laer, in 1729 gehuwd met de Keerse Catharina Bessems.

jrg4blz38

Burgemeester Jef van Laar in gezelschap van (van links naar rechts) pastoor Berkers, bisschop Moors en gouverneur van Rooij in 1966 bij gelegenheid van het 700 jaar bestaan van de parochie.    

naam herkomst
Heilants hei, heideland

Ruim 250 jaar lang woonden naamgenoten van dit geslacht in onze parochie. De eerste was Petrus Heijlant(s), die
 in 1688 in Honthem overleed. Hij was gehuwd met Maria Meijssen (Meuwen). Van deze naam zijn verschillende
 spellingvarianten bekend. De laatse bewoners werden in de Burgerlijke Stand hier ingeschreven als Helands.

naam herkomst
Nederlands, Neederlants laag gelegen land
Deze tak is in onze plaats van jonge datum. De van ’t Rooth afkomstige Teun Nederlants (1912-1977) trouwde hier
 in 1940 met Maria Agnes Herben. Een naamgenoot, Jup Nederlands, trouwde twee jaar eerder met Elisabeth
 Hubertina Lardinois. Hoewel de schrijfwijze van de familienaam verschilt, hadden beiden dezelfde voorouders

jrg4blz39

Colla Nederlands (1909-1980) , gehuwd met Hubertina Schijns    

naam herkomst
Kempenaers kemp = omheind stuk land

De naam kan ook op andere herkomst duiden: afkomstig uit de Kempen. Werner Kempenaers, in 1687 gehuwd met de Keerse Catharina van Geleen en in 1696 hertrouwd met Elisabeth de Bie, was de eerste van dit geslacht in Keer.

naam herkomst
Spronck bron
Petrus Spronck, vermoedelijk uit de Voerstreek afkomstig, huwde omstreeks 1709 met Maria Schillings en
 hertrouwde in 1720 in Heer met Catharina van der Linden. Hij is de stamvader van alle naamdragers in onze en
 omliggende plaatsen.

jrg4blz40

Pater Frans Spronck, zoon van Pie Spronck en Maria Brouwers, priester gewijd op 16 juli 1947.

(wordt vervolgd)

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME