Bijlage1

 

Charter van de scheiding van de kapel van Cadier van de kerk van Heugem en van de oprichting tot afzonderlijke parochie

Aan allen die voorliggende brief gaan lezen.

Meester Marcoaldus, aartsdiaken van Luik,
Meester Renerus, scholasticus uit Tongeren, provisor in geestelijke aangelegenheden van de eerbiedwaardige heer H(enricus III), bij de gratie Gods bisschop van Luik, G. van Nassau, aartsdiaken van Luik, proost van de O.L. Vrouwe te Maastricht, patroon van de kerk van Heughem, en Simon, pastoor-in-titel van dezelfde kerk, kanunnik van de O.L.Vrouwe te Maastricht.
Heil in de Heer voor altijd.

Jullie moeten weten dat wij, aangezien wij, voornoemde meester en aartsdiaken op grond van ons ambt eraan houden de kerken van ons aartsdiaconaat te visiteren, hebben bevonden dat de priester van de moederkerk in Heughem zowel in zijn eigen kerk als in de kapel van Cadier, die tot z'n eigen kerk behoort, celebreerde. Maar omdat één priester voor de genoemde kerken in het geheel niet toereikend kon zijn, hebben de heer Simon, een wijs man, de voornoemde pastoor-in-titel van de kerk van Heughem, en parochianen van Cadier, geleid door het advies van goede mensen, omdat zij de zielen van parochianen tegen gevaren willen behoeden, nederig aan ons gevraagd om hen toe te staan dat de parochianen zelf in de genoemde kapel van Cadier een eigen priester zouden krijgen. En wij, omdat wij de goddelijke eredienst willen uitbreiden, stemmen met hun verzoek in op de volgende wijze:

 • dat zij een eigen priester krijgen om hen de goddelijke sacramenten toe te dienen en om de H. Mis en canonieke uren, samen met andere godsdienstige taken, te celebreren in bovengenoemde kerk.
 • genoemde parochianen worden gehouden aan deze priester voor zijn beneficie toe te wijzen 7 ½ Luikse marken van jaarlijks inkomen, waarbij in deze 7½ marken zijn meegerekend de offergaven en toevallige inkomsten, die bij het altaar van genoemde kapel binnenkomen.
 • bij deze offers en toevallige revenuen zullen de genoemde pastoor, zijn opvolgers en de parochianen van Heughem niets voor de toekomst kunnen vragen of krijgen; noch zullen de genoemde parochianen van Cadier bij de uitvaart van overledenen, bij een bruiloft, op de dag van de inwijding van de kerk van Heughem of bij het feest van de patroonheilige of bij de vier grote plechtigheden van het jaar, gehouden worden naar de genoemde kerk van Heughem te gaan of bij bepaalde offers of toevallige inkomsten, met behoud echter van alle rechten in andere zaken van bovengenoemde moederkerk.
 • en omdat sommige kinderen in het bovengenoemde dorp van Cadier zonder doopsel overleden zijn vanwege de lengte van de weg van Cadier naar genoemde moederkerk van Heughem, die hol en modderig is in de winterperiode, stemmen wij - voorzover het van ons afhangt - ermee in en staan toe dat zij in hun genoemde kapel van Cadier een eigen doopvont hebben; met behoud van het recht, zoals gezegd is, van voornoemde moederkerk.
 • genoemde parochianen van Cadier echter zullen gehouden worden ieder jaar naar de kerk van Heughem te komen tijdens de synode en de drie kruisdagen, zoals zij tot nu toe gewend waren te doen, en als recognitiepenning zullen zij aan hun pastoor van de moederkerk van Heughem of aan diens vicarius ieder jaar twee Luikse soli di (= gouden munten) betalen.
 • de genoemde parochianen van Cadier echter moeten m.b.t. de genoemde 7½ marken, met daarin berekend de genoemde offergaven en toevallige baten, aan de vicarius die de pastoor-in-titel van Heughem (wie dat voor het moment zal zijn) bij de kapel van Cadier zal presenteren ieder jaar volledig betalen, totdat zij deze 7½ marken, zowel in offergaven en toevallige inkomsten als in renten, pachtgelden en erfelijke inkomsten, aan deze vicarius op passende wijze hebben toegewezen.
 • zij hebben beloofd deze toewijzing gedurende de eerstvolgende vijf jaar te doen. Om dit te doen en uit te voeren hebben de genoemde parochianen van Cadier, om deze reden in onze tegenwoordigheid aangesteld, zichzelf en hun bezittingen uit eigen beweging (spontaan) garant gesteld.
 • indien echter genoemde parochianen voor het lichtgeld van genoemde kapel van Cadier iets onttrokken hebben aan het genoemde beneficie of de toekenning daarvan, worden zij gehouden met andere gelden op gelijke wijze voor het eigen lichtgeld te zorgen.
 • en omdat de vicarius van Heughem tot nu toe gewoon was de genoemde offergaven en toevallige baten te ontvangen en te houden, wordt de genoemde pastoor-in-titel gehouden in plaats van de voorkomende offergaven en toevallige baten aan de vicarius van Heughem deels een schepel (fijn) tarwemeel en deels (een schepel) haver naar Maastrichtse maat (toe te wijzen) uit zijn eigen bezittingen van zijn land en drie Luikse solidi uit zijn eigen bezittingen van jaarlijks inkomen en hij heeft beloofd (dat) voor altijd toe te wijzen.

Zowel de genoemde pastoor-in-titel als de parochianen van Cadier hebben beloofd zich aan alle hiervoor vermelde afspraken op onkreukbare wijze te houden. En wij, met betrekking tot het verzoek van genoemde parochianen van Cadier, wij keuren goed, bevestigen en bekrachtigen door de beschermende autoriteit van het onderhavige geschrift alle dingen die hierboven vermeld zijn over de instemming van genoemde pastoor-in-titel evenals van de eerbiedwaardige heer Gerardus van Nassau, mijn aartsdiaken van Luik, proost van de O.L.Vrouwe te Maastricht, patroon van genoemde kerk van Heughem, en ook over de instemming van het kapittel van O.L.Vrouwe te Maastricht. En wij, de voornoemde pastoor-in-titel, stemmen eerbiedig en met achting in met de regeling en beschouwen deze als geldig en beloven in naam van ons en van onze opvolgers ons er niet tegen te verzetten, met behoud echter van het recht van genoemde moederkerk zoals boven tot uitdrukking is gebracht. Ook wij, meester R(everus), voornoemd scholasticus, met het gezag van voornoemde heer bisschop van Luik, staan aan genoemde parochianen van Cadier vol medeleven toe om in de kapel van Cadier een eigen doopvont te hebben, en alle voornoemde zaken, in zoverre zij volgens de riten (regels) gedaan zijn, bevestigen wij met hetzelfde gezag. En wij, G. van Nassau, aartsdiaken en patroon zoals boven gezegd, stemmen in met al het voorgaande, opdat de verering van de Heer wordt uitgebreid.

Tot getuigenis en bestendige bekrachtiging van al deze zaken, hebben wij, voornoemde meester en aartsdiaken (Marcoaldus), meester en scholasticus (Reverus), G. van Nassau, aartsdiaken en patroon, en Simon, pastoor-in-titel, gemeend onze zegels samen met het zegel van genoemde kerk van O.L.Vrouwe te moeten plaatsen op deze onderhavige brief (geschrift).

Uitgevoerd en gegeven op donderdag na het feest van de gelukzalige apostelen Petrus en Paulus.

Anno Domini 1266.


Bijlage 2

bijlage blz318
bijlage blz 319
bijlage blz320
bijlage blz 321

 

Literatuur

 • Belonje J. Publications 1960/1961, 52-54.
 • Canon van Limburg, 2011.
 • De la Haye, Regis en Hamans, Paul: Bisdom langs de Maas, Geschiedenis van de kerk in Limburg. 2010.
 • Haas, J.A. K.: Inventaris van de archieven van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht 1096-1797.
 • Habets Jos, Geschiedenis van het bisdom Roermond, deel 1, 2, 3, 4 (1875-1927.
 • Habets Jos, Schets van de voormalige Heerlijkheid Cadier en van het kasteel Blankenberg bij Maastricht, Roermond, 1876.
 • Hackeng, Rolf: Het Middeleeuws grondbezit van het Sint Servaaskapittel te Maastricht in de regio Maas-Rijn.
 • Hovens Frank: Gehecht aan het verleden, gericht op de toekomst, 2011.
 • Lemmerling H.W.A.: Volksleven en Volkscultuur deel 7.
 • Limburg. Een Geschiedenis. Tot 1500: 1500-1800; vanaf 1800, Koninklijk Limburgs Geschied -en Oudheidkundig Genootschap,2015.
 • Maasgouw 1922, (33-37, 57-61, 90-93), “Registrum Memoriale” van E. Rutten, pastoor van Heer (1660-1676).
 • Margry P.J, Teedere quaesties, religieuze rituelen in conflict.
 • Marres W. en Van Agt J.F.W: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst deel V derde stuk Zuid-Limburg uitgezonderd Maastricht. 1972c (blz 94-102).
 • Offermans, Pieter: ‘Met ons roemrijk Nederland één in vreugd en rouw’ Limburg en de Nederlandse natie 1815-1920: Script Historisch Tijdschrift, jaargang 30.1, 21-34.
 • Overhof, Serve. e.a.: Gedenkboek 150 Jaar Cadier en Keer (1828-1978) Cadier en Keer 1978.
 • Purnot, Jo: Ós Keer, ’ne tiêd truuk, Historische Kring Cadier en Keer, nov 2005.
 • Purnot, Jo: Cadier en Keer, Honthem & ‘t Rooth in woord en beeld, Historische Kring Cadier en Keer, oktober 2011.
 • Rensch van Th.J.: Onderbetaalde pastoors versus het Maastrichtse kapittel van Onze-Lieve-Vrouwe in de achttiende eeuw (Publications 131, 1995, pag. 93-115).
 • Rensch van Th.J: Licht op het zonneleen Gronsveld. Ontwikkeling en instellingen van het rijksonmiddellijke graafschap Gronsveld (elfde eeuw tot circa 1796), proefschrift, 2015.
 • Simonis, Jan G.C.: Zielzorgers in het bisdom Roermond 1840-2000, Sittard 2001.
 • Starmans J.H., Verloskunde en kindersterfte, Maastricht 1930.
 • Trajecta 3(1994), no.3, 233-251,”God, huisgezin en eigendom”. De transformatie van de Nederlandsche: Boerenbond van een christelijke naar een katholieke organisatie (1896-1920).
 • Ubachs P.J.H.: Handboek voor de Geschiedenis van Limburg. 2000.
 • Ubachs, Pierre en Evers, Ingrid: Tweeduizend jaar Maastricht. 2006.
 • Van de Venne, J.M.: Geschiedenis van Heer, Maastricht 1975.

Niet uitgegeven publicaties

Spronck M.J.A., ordners, Cadier en Keer.

Websites

 • Digitaal katholiek erfgoedhuis; Geschiedenis van het Nederlands katholicisme.
 • Vensters op katholiek geloven: Katholieken en hun geschiedenis/traditie.
 • Wikipedia: Religie in Nederland 1. Geschiedenis.
 • www.socialhistory.org/nl.

Archieven

 • Archief voormalige gemeente Cadier en Keer inv. nr. 184 en 185.
 • Archieven van het kapittel van O.L.V. te Maastricht (1096-1797), 1155, 1157-1158, 1162, 1403, 1404.
 • Archieven Landen van Overmaas (01.075), inv.nr.5962-5964, 5989, 5991--5994, 9768, 9774, 9788, 9792-9793, 9797, 9800, 9835 en 9843.
 • Archief parochie St. Martinus-Wijk/Maastricht, deel II, inv.nr. 1972 en 1990.
 • Archief parochie H. Kruisverheffing: inv3 en 4., 7, 7a, 7b, 8-9, 19, 29, 49-52, Registrum memoriale parochialis ecclesiae de Cadier en Keer. Doop-, huwelijks- en overlijdensregisters. Notulen Kerkbestuur.
 • Parochiearchief H. Kruisverheffing (2): mei 2006 (Lei Haesen).
 • RHCL, dossiers Katholieke Eredienst, inv. nr. 11040.
 • RHCL, notarieel archief, inv.nr. 453, notaris J. Kemmerling, akten d.d. 05.06.1787 en 15.10.1788. notaris P. Frederix, akten d.d. 26.06.1785 en 14.07.1785. Notaris J.F. van Halen, akte 18.02.1812. Notaris P.D. Hupkens, akte 17.11.1827.
 • RHCL, Memorie van Successie van Joannes Bergmans (23 sept. 1822) en Maria Barbara Debie (28 okt. 1831).

Artikelen uit de Keerder Kroniek:

 • Felder, Sjeuf: De kerktoren van Cadier en Keer, Keerder Kroniek jaargang 9 blz 77-86.
 • Haesen, Lei: Veel voorouders trouwden voor de predikant; Keerder Kroniek, jaargang 3 1999-2000, nr. 3.
 • Haesen, Lei: Van nederzettingen tot boerendorpen, Keerder Kroniek Jaargang 6, nr.4.
 • Haesen, Lei; Rond geboorte en doop (1) en (2), Keerder Kroniek Jaargang 7, blz. 75-82 en blz. 111-120.
 • Haesen Lei: Rond overlijden en begraven (1t/m 4), jaargang 7 blz 152-161, jaargang 8, blz 14-23, blz. 72-77 en blz. 126-133.
 • Haesen, Lei en Peters, Simon: De pastoors van Cadier (en Keer) (2), Keerder Kroniek, jaargang 11, blz. 77-96.
 • Haesen, Lei: Een spookverhaal rond pastor Waelbers Keerder kroniek jaargang 8, blz 166-175.
 • Haesen, Lei: 500 jaar onderbetaalde pastoors in Cadier, De gevolgen van de stichtingsakte van de parochie uit 1266, Keerder Kroniek, jaargang 6, blz. 67-74.
 • Haesen, Lei: Kunstschatten in de parochie(I) De kruis- en heiligenbeelden in de kerk, Keerder Kroniek jaargang 9, blz. 38 -49.  
 • Haesen, Lei: Relikwieën en reliekhouders, Keerder Kroniek Jaarboek 2010, blz. 109-116.
 • Haesen, Lei: De kerkklokken, Keerder Kroniek, jaargang 7, blz. 3-13.
 • Haesen, Lei; Cadier en Keer: twee woorden één begrip, Keerder Kroniek, jaargang 1, blz.5-11.
 • Meijers, Fons: Pastoor in Oorlogstijd, Keerder Kroniek, jaarboek 2014, blz. 13-29.
 • Meijers, Fons: De ontstaansgeschiedenis van Cadier, Keerder Kroniek jaarboek 2006, blz. 96-119.
 • Meijers, Fons: Historie van de Heerlijkheid Cadier (1) en (2), Keerder Kroniek jaarboek 2012, blz. 77-92 en jaarboek 2013 blz. 9-25.
 • Meijers, Fons: Historie van de Heerlijkheid Heer en Keer (1) en (2), Keerder Kroniek jaarboek 2014, blz. 92-105 en jaarboek 2015 blz. 12-25.
 • Meijers, Fons: Het Verleden van Honthem (1) en (2), Keerder Kroniek, jaarboek 2009, blz. 85-97 en jaarboek 2011, blz. 86-94.
 • Overhof, Servé; H. Kruisverheffing: een wazige titel, Keerder Kroniek jaargang 3, blz. 145 -150.
 • Purnot, Jo: Enkele facetten uit het Rijke Roomse Leven, Keerder Kroniek jaargang 6, blz. 4-16.
 • Purnot, Jo: De Bronkprocessie, een eeuwenoude traditie Keerder Kroniek jaargang I, blz 101-110.
 • Purnot, Jo: De Bronkprocessie in 1948 niet naar ‘t Rooth, Keerder Kroniek, jaargang blz. 126 e.v.
 • Purnot, Jo: De broederschappen in onze parochie, Keerder Kroniek, jaarboek 2014, blz 106-117.
 • Purnot, jo, De ‘oetgaank’ een oud gebruik na de geboorte, Keerder Kroniek, jaarboek 2006, blz. 67-72.
 • Purnot, Jo: “Wie lacht of giechelt, gaat eruit..." Gebruiken rond geboorte en doop, Keerder Kroniek Jaargang 1 blz. 16-24.
 • Purnot, Jo: Gebruiken rond de dood, Keerder Kroniek, jaargang 4, blz. 5-14.
 • Purnot, Jo: pastoor Spits dwong een pastorie af, Keerder Kroniek, Jaargang 3, blz 42-48.
 • Rouschop Charles en Purnot Jo: Sint Blasius en Cadier en Keer, Keerder Kroniek Jaargang 2, blz. 11-15.
 • Peters, Simon: De pastoors van Cadier (en Keer) (1), Keerder Kroniek jaarboek 2007, blz. 87-105.

blz302

In de jaren twintig was de boom al flink gekortwiekt, ook kreeg hij een soort ijzeren ‘korset’ aangemeten,
omdat hij een gevaar was geworden voor zijn omgeving.
Het jongetje is Joseph Lanckohr.

blz303

 

blz304 blz305

De linde en de put;
de foto is genomen van oost-naar west.
Deskundigen gingen ervan uit dat de boom zo een driehonderdvijftig jaar oud was.
Op 24 augustus 1931 werd de boom ‘geruimd’.

De ‘vriend’ van de linde:
de kerktoren (1958).


blz304 305

Aanleiding voor het boek
De aanleiding van het boek is tweeërlei. Onze Historische Kring bestaat dit jaar (2016) twintig jaar. Geen echt kroonjaar, maar bij ons tienjarig bestaan hebben we het eerste jubileumboek Ós Keer, ‘ne tièd truuk uitgegeven. Vijf jaar later het tweede jubileumboek Cadier en Keer, Honthem & ’t Rooth in woord en beeld en het lag dan ook voor de hand om een derde jubileumboek het licht te laten zien. Naar een onderwerp hoefden we niet ver te zoeken: het 750-jarig bestaan van onze parochie van de H. Kruisverheffing.

Teksten
Bij de samenstelling van dit Jubileumboek is dankbaar gebruik gemaakt van de vele artikelen die in de loop der jaren in de Keerder Kroniek zijn verschenen over de historie van de parochie van de hand van Lei Haesen (†) en Jo Purnot en uit de artikelen van andere Kroniekschrijvers zoals Fons Meijers, Sjeuf Felder (†), Harry Beckers, Servé Overhof (†) en Simon Peters (†). Voorts konden we beschikken over de informatie uit de “ordners” van Mathieu Spronck (va Sjiel van Nandsje) (†) die ons welwillend door zijn kinderen ter hand werden gesteld. Een waardevolle aanvulling op de gegevens waarover we reeds beschikten. Tenslotte zijn de resultaten verwerkt van een jaar intensief onderzoek door de redactieleden. Zie hiervoor de bronnen- en literatuurlijst; deze bevat overigens niet al hetgeen geraadpleegd is.

Inhoud
In het boek komt niet alleen de kerkelijke geschiedenis aan bod, maar ook een stukje wereldlijke historie, omdat de geschiedenis van de parochie en de parochianen voor een groot deel is bepaald door hetgeen in de loop der tijd politiek, sociaaleconomisch en maatschappelijk heeft plaatsgevonden zowel in de regio als (inter)nationaal. Voor informatie hierover is mede gebruik gemaakt van literatuur over de geschiedenis van Limburg en van relevante websites.

Kaderteksten
Op veel plaatsen vonden we het wenselijk bepaalde passages of begrippen toe te lichten om de leesbaarheid te vergemakkelijken. In de hoofdtekst is de titel van de kadertekst in een afwijkende kleur aangegeven.

Foto’s, tekeningen en illustraties
Voor foto’s is geput uit ons uitgebreid foto-archief. Echter het verhaal van de parochie bestrijkt 750 jaar en pas vanaf het begin van de twintigste eeuw zijn foto’s beschikbaar. We hebben in die leemte voorzien door kerkregisters en andere archiefdocumenten te fotograferen en een enkele keer “iets” van internet te plukken. Ook dankzij de tekeningen van Jean Keulen (†) en Jean Bessems (va Leike) konden teksten nader worden geïllustreerd.

Aard van het boek
Het is geenszins de bedoeling geweest om een wetenschappelijk boek te presenteren. Daarvoor had ons onderzoek nog diepgravender moeten zijn en hadden we wellicht voor bepaalde onderwerpen professionele historici moeten benaderen. Onze bedoeling was evenwel een boek te presenteren met een zo verantwoord mogelijke inhoud dat niettemin prettig leesbaar is en daarenboven ruim verlucht met foto’s en tekeningen. Uiteraard hebben we ons aan de feiten die voortvloeien uit de geraadpleegde bronnen gehouden en informatie als die van pastoors uit vorige eeuwen, zo letterlijk mogelijk geciteerd. Daar waar die feiten minder duidelijk zijn, is getracht dit in de tekst tot uitdrukking te laten komen.

Dank
Bij het schrijven van het boek hebben we erg veel steun gehad van Gerard Ottenheijm, omdat hij bereid was een groot aantal hoofdstukken voor ons te corrigeren. Ook hebben we veel nut gehad van adviezen en foto’s van Sander van Daal m.b.t. het kerkelijk patrimonium. Frans Roebroeks van het Regionaal Historisch Centrum zijn we dank verschuldigd voor zijn sympathieke hulp om archiefstukken voor ons op te diepen en Vic Speetjens was altijd bereid om ons “stukken” uit ons parochie-archief te leveren. Verder dank aan onze vormgever Jonathan Wanders die de vele grafische hoofdbrekers waar wij hem voor stelden iedere keer weer wist op te lossen. Peter Soudant, de vormgever van de vorige twee jubileumboeken stelde heel spontaan de format van de jubileumboeken beschikbaar, een geste die we erg op prijsstellen. Verder dank aan onze leden van de werkgroep foto’s: Wino George, Mariet Neederlants, Huub Moenen en John Heijnens voor hun ondersteuning. Ook Huub Spronck bedankt voor het beschikbaar stellen van het archeologisch materiaal en Huub Souren voor het beschikbaar stellen van gegevens. Vooral dank aan de kinderen van het gezin Spronck-Beijers dat we gebruik mochten maken van de uitgebreide artikelen en notities van hun vader (Mathieu va Sjiel va Nandsje) over de geschiedenis van ons dorp en onze parochie.

En tenslotte een welgemeend dankwoord aan mijn collega-redactieleden: Harry Beckers, Fons Meijers en Jeannie Prevoo-Spronck voor hun collegiale samenwerking, waarbij ieder op zijn eigen terrein zich geweldig heeft ingezet. Niets was hun teveel. Jeannie, Fons, Harry: we mogen trots zijn op ons product!

Kringleden
Zoals hierboven vermeld, niet alleen onze parochie viert een jubileum, ook onze Historische Kring bestaat dit jaar twintig jaar. Daarom is het jammer dat een aantal kringleden dit jubileum niet kan meemaken. Vooral in het laatste anderhalf jaar hebben we van een aantal kringleden die bijzonder geïnteresseerd waren in ons derde jubileumboek, afscheid moeten nemen: Jean Janssen, Jean Keulen, Simon Peters, Wiel Becker en Jo Scheerder.
Moge zij allen rusten in vrede.

Jo Purnot

De overleden kringleden vanaf onze oprichting in 1996

01 Rita Schoenmakers 02 Serve Overhof
Rita Schoenmakers (1998) Servé Overhof (2004)
03 Lei Haesen 04 Christien Beijers
Lei Haesen (2006) Christien Beijers-Broers (2010)
05 Hanneke Butink 06 Jean Janssen
Hanneke Butink-Tillie (2012) Jean Janssen (2015)
07 Jean Keulen 08 Simon Peters
Jean Keulen (2015) Simon Peters (2015)
09 Wiel Becker 10 Jo Scheerder
Wiel Becker (2015) Jo Scheerder (2016)

 

 

 

blz286

De Broederschap van Sint-Blasius (2008) in de Torenstraat. Het Blasiusbeeld is afkomstig van de Sint-Blasiuskapel aan de Rijksweg bij Blankenberg

blz287

blz287a

Al vele jaren openen de ruiters van de Manège Cadier en Keer de bronkprocessie.  

blz288

Fanfare en trommelkorps Sint-Blasius zorgen tijdens de processie voor de muzikale begeleiding.

blz289

blz289a

Tijdens de bronkprocessie van 2003 zegent pastoor Jan van Frankenhuijsen het pas geplaatste wegkruis op de hoek Bemelerweg - Bakkerboschweg in.

blz290a

Sinds de (her)oprichting van de Jonkheid in 2000 is deze groep met sjerpen getooid in de processie aanwezig.

blz290

blz291a

De bronkprocessie via de Rijksweg onderweg naar Honthem, midden jaren vijftig.
Het maagdenkoor met dirigent Wim Aerts.
Rechts pater Sjeng Jacobs.

blz291

blz292a

Bij de rustaltaren zingt het zangkoor het Tantum Ergo.
Dirigente Anca Modavan in actie.
Rechts Wiel Nelissen en echtgenote kijken belangstellend toe.

blz292

Pastoor Jacques Smeele geeft de zegen met het Allerheiligste
(foto 2008)

blz293

blz293a

Kamersjete.
Tekening: Jean Keulen.

blz294e

De Sint-Blasiusvlag voordat deze gerestaureerd werd, voorzijde (l), achterzijde (r).

blz294bc

Het rozenkransvaandel, voorzijde (l), achterzijde (r)

blz294

blz294d  
Het vaandel van Maria Onbevlekt Ontvangen  
blz295c blz295b
Sacramentsvaandel Heilig Hartvaandel
blz295a blz295
Het Kindje Jezusvaandel Mariavaandel

 blz296

blz297a

Wanneer een lid van een broederschap overlijdt, wordt de broederschap op het gedachtenisprentje vermeld.
Gedachtenisprentje van ‘de gard’ Gerardus Hubertus Spronck.

blz297

blz298

Installatie van de Broederschap van de Sint-Blasius op 30 januari 1999.
Zittend vanaf links: Sjef Vliegen, mgr. Soudant, Pastoor Jan van Frankenhuijsen, Charles Rouschop.
1e rij: Jean Beijers, Boy Florack, Hans Aussems, Theo Kuypers, Pierre Oostenbach, Willy van de Ven, Sjeng Daemen (va Pierre va Pietsje), Frans Mingels (va Pierre), Jacques Aussems.
2e rij: Jef Gilissen, Lowie Wijnen, Luciën Vaessens, Gène Hake, Pierre Lemmens, Richard Speetjens, Wino Mingels, Jean Hameleers, Sjef Beckers, Guido Beijers.

 

blz299

blz299a

Bewijs van inschrijving bij de broederschap van Petrus Heuts; aan de keerzijde staat het reglement

blz300

blz300b blz300a

Als blijvende herinnering aan de volksmissie wordt een prentje uitgereikt.

Mw. Joop Broekhuijzen – van der Schoor ontvangt in onze kerk de Blasiuszegen van bisschop Mgr. Wiertz.

 

blz301b

Blasiuszegen
Hub Defaux (lid van het kerkbestuur) en Arno Skrabanja (lid van het broederschap) hanteren de kaarsen, terwijl pastoor Wiel Eggen het gebed uitspreekt.
Sint-Blasiusfeest 2016

blz301 blz301a
  Zelfs een kruidenbitter werd naar Sint-Blasius genoemd

 

 

 

Gebruikers
5
Artikelen
2075
Artikelen bekeken hits
9486764

Today 23

Yesterday 39

Week 277

Month 855

All 182401

Currently are 21 guests and no members online

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME